သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး: သင္ထုိင္မြꨀ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီ ....To beautiful flower .... Blogger Widgets

Friday, March 30, 2012

သင္ထုိင္မြꨀ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီ ....To beautiful flower ....ေꨡꨣꨳမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္း သꨱင္ꨳ ယူꨲလီꨀိꨓ္ဝꨤꨓ္ꨀꨓ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ။ ဝြꨀ္းပုꨀ္ꨳꨓꨯꨵ သင္ဝꨣꨳ ေမꨣဝူꨓ္ꨵပꨱꨓ္လီ ꨓꨯေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္လီ သင္ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲမီးꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨓꨯေꨀꨣꨳ ေတꨡမ္ꨲမီးꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨁꨣꨳ။ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ သင္တီꨳ ꨸ မြꨀ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီ ꨸ꨓꨓ္ꨵ ꨡဝ္ သꨤဝ္တꨯးꨟꨤင္ꨳလီ မꨣးသ္ꨮꨲတꨤင္ꨅူိင္ ေတပꨱꨓ္ဝꨯꨵ ꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ꨓꨯ ꨓꨓ္ꨵေတꨵ မီး တီꨳ ꨕူꨳလူꨡꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ꨳꨀူꨉ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။
တꨰမ္ꨳ - ꨅꨯꨤးသူိဝ္ꨟꨤꨓ္

No comments:

Post a Comment