သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး: PangLong agreement လိꨀ္ꨳꨟူမ္ꨳမꨯꨤပꨤင္လူင္ Blogger Widgets

Saturday, April 14, 2012

PangLong agreement လိꨀ္ꨳꨟူမ္ꨳမꨯꨤပꨤင္လူင္

ေꨡꨣꨳမ္ꨮꨶသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨟဝ္းꨁꨣꨳလူဝ္ꨲꨁုꨀ္းꨅ္ꨮလꨯꨳ လြင္ꨳလိꨀ္ꨳꨟူမ္ꨳမꨯꨤပꨤင္လူင္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ꨷။

No comments:

Post a Comment