သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး: လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းလိꨀ္ꨳꨡိင္းꨀလꨱတ္ꨳတꨣꨲတꨰမ္ꨳꨅြမ္းသꨱင္တꨯး Blogger Widgets

လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းလိꨀ္ꨳꨡိင္းꨀလꨱတ္ꨳတꨣꨲတꨰမ္ꨳꨅြမ္းသꨱင္တꨯး

꨷လꨯးꨡဝ္လိꨀ္ꨳꨡိင္းꨀလꨱတ္ꨳတꨰမ္ꨳꨅြမ္းလိꨀ္ꨳတꨯး/ꨅုိဝ္ꨳတꨯး꨷
K=ꨀHk=ꨁNg=င
S=ꨅHS=သNy=ꨉ
T=တHt=ထN=ꨓ
P=ပHp=ꨕF=ꨘM=မ
Y=ယR=ရL=လW=ဝ
H=ꨟA=ꨡ
꨷မူꨲပူိင္ꨡꨓ္ꨡဝ္လိꨀ္ꨳꨡိင္းꨀလꨱတ္ꨳတꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲသꨱင္ꨕꨯꨤꨲတꨯး꨷
လိꨀ္ꨳꨡိင္းꨀလꨱတ္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯး
aꨡ+ꨡꨣ+ꨡꨣး(ar-ꨡꨣ+ꨡꨣး)
iꨡိ+ꨡီ+ꨡီး(ee-ꨡီ+ꨡီး)
ayေꨡ+ေꨡ+ေꨡး(aye-ေꨡး)
aeꨬꨡꨵ+ꨬꨡ+ꨬꨡး
uꨡု+ꨡူ+ꨡူး(oo-ꨡူ+ꨡူး)
o,ohꨡူဝ္ꨵ+ꨡူဝ္+ꨡူဝ္း
awေꨡꨣꨵ+ေꨡꨣ+ေꨡꨣး(or-ေꨡꨣ)
ueꨡုိဝ္ꨵ+ꨡုိဝ္+ꨡုိဝ္း
uaꨡူိဝ္ꨵ+ꨡူိဝ္+ꨡူိဝ္း
aiꨡꨯꨵ+ꨡꨯꨤ+ꨡ္ꨮ
aiiꨡꨯꨤꨵ+ꨡꨯꨤ+ꨡ္ꨮး
ooiꨡုꨉ္ꨵ+ꨡုꨉ္+ꨡုꨉ္း
oeiꨡူꨉ္ꨵ+ꨡူꨉ္+ꨡူꨉ္း
euiꨡူိꨉ္ꨵ+ꨡူိꨉ္+ꨡူိꨉ္း
oiꨡꨯြꨵ+ꨡꨯြ+ꨡြꨯး(oy-ꨡြꨯး)
aoꨡဝ္ꨵ+ꨡဝ္+ꨡဝ္
auoꨡꨤဝ္ꨵ+ꨡꨤဝ္+ꨡꨤဝ္း(ow-ꨡꨤဝ္း)
iooꨡိဝ္ꨵ+ꨡိဝ္+ꨡိဝ္း
eioꨡꨱဝ္ꨵ+ꨡꨱဝ္+ꨡꨱဝ္း
eauꨡꨰဝ္ꨵ+ꨡꨰဝ္+ꨡꨰဝ္း
ouꨡ္ꨮꨵ+ꨡ္ꨮ+ꨡ္ꨮး
amꨡမ္ꨵ+ꨡမ္+ꨡမ္း
aamꨡꨤမ္ꨵ+ꨡꨤမ္+ꨡꨤမ္း(arm-ꨡꨤမ္း)
imꨡိမ္ꨵ+ꨡိမ္+ꨡိမ္း(eem-ꨡိမ္+ꨡိမ္း)
eimꨡꨱမ္ꨵ+ꨡꨱမ္+ꨡꨱမ္း
emꨡꨰမ္ꨵ+ꨡꨰမ္+ꨡꨰမ္း(aem-ꨡꨰမ္း)
umꨡုမ္ꨵ+ꨡုမ္+ꨡုမ္း(oom-ꨡုမ္း)
ohmꨡူမ္ꨵ+ꨡူမ္+ꨡူမ္း
awmꨡြမ္ꨵ+ꨡြမ္+ꨡြမ္း(aum,orm-ꨡြမ္း)
uimꨡုိမ္ꨵ+ꨡုိမ္+ꨡုိမ္း(uem-ꨡုိမ္း)
uamꨡူိမ္ꨵ+ꨡူိမ္+ꨡူိမ္း(urm-ꨡူိမ္း)
Kyျꨀ
Kyꨀ်
Hprၾꨕ
Kwꨀꨮ
euiꨡူိꨉ္ꨵ+ꨡူိꨉ္+ꨡူိꨉ္း


လꨯꨤးလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းလိꨀ္ꨳတꨯးမဝ္းယြꨓ္းသူးꨟꨮ္ꨳ သူꨅဝ္ꨳꨀတ္ꨵꨁꨰꨓ္ေသꨀမ္းေꨡꨣꨳ။ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁုိꨓ္းထုတ္ꨲꨡဝ္ တီꨳꨓ္ꨮးပပ္ꨵလိꨀ္ꨳ ေꨓꨣꨲမူိင္းꨁမ္းေသ ꨅင္ꨲတꨰမ္ꨳꨁုိꨓ္ꨳသ္ꨮꨲပꨓ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ေပꨣးေတꨡဝ္လိꨀ္ꨳပူိꨓ္ꨳ မꨣးတꨰမ္ꨳꨅြမ္းလိꨀ္ꨳတꨯꨳꨟဝ္းလꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ ေပꨣးသူꨅဝ္ꨳ ေမꨣယဝ္ꨵယꨣꨲေပလုိမ္း တꨰမ္ꨳမꨣးꨟꨣ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨁꨣꨳꨓꨣꨳ꨷ တꨰမ္ꨳ - ꨅꨯꨤးသူိဝ္ꨟꨤꨓ္

တꨣꨲလꨯꨳ Scholarship 

Undergraduate ꨓꨯꨵ မူိꨓ္ꨀꨓ္တꨤင္း ꨟဝ္းယဝ္ꨵꨅꨓ္ꨵꨅြမ္မူိင္းမꨤꨓ္ꨳ
Post Graduate ( or ) Master Degree ꨓꨯꨵသမ္ꨵ မီးꨁꨰမ္းꨁူးဝꨯꨵေသꨡꨓ္ꨡꨓ္

တꨣꨲေတꨟꨤင္ꨳꨟ ꨰꨓ္း

 1. ပုိꨓ္းꨀꨰပ္ꨳသုꨓ္တူဝ္ ( CV) 
 2. မꨤꨀ္ꨳ( IOEFL )ꨡမ္ꨲꨓꨓ္( IELTS )
 3. ꨁꨰပ္းဝ္ꨮပꨯꨤးပꨉ္ꨲꨉꨣꨲꨅꨓ္ꨵꨀမ္းလုိꨓ္းသုတ္းꨡꨓ္လꨯꨳလꨱပ္းꨟꨱꨓ္းယဝ္ꨵမꨣး
 4. လိꨀ္ꨳပြင္ ( Essay )
 5. လြင္ꨳတူင္ꨵꨓုိင္  ꨕ ꨯꨤꨲပူꨀ္းပြင္တူင္ꨲဝူင္းꨀူꨓ္းꨟုꨓ္ꨳမူꨓ္း
 6. လိꨀ္ꨳꨀမ္ꨵထꨰမ္( Recommendation ) ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵပꨱꨓ္လြင္ꨳယ္ꨮꨲမꨓ္းယဝ္ꨵ

ဝꨰပ္ꨵတꨣꨲꨟꨣတူꨉ္း Scholarship

 1. http://iie.org
 2. http://arakanera.com
 3. http://iceyouth.info
 4. http://ponnya.8cel.com
 5. http://studyabroadfunding.org
 6. http://duke.edu
 7. http://musfey.org
 8. http://myanmarstudyabroad.org
 9. http://ngoinmyammar.org
 10. http://prospectburma.org
 11. http://asianscholarship.org
 12. http://cetena.org/scholarship.html 
ယုမ္ꨲယမ္ဝꨣꨳ ေတပꨱꨓ္တꨤင္းတုိဝ္းလီ တꨣꨲသူꨅဝ္းယူꨲꨁꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨓင္ꨲꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨡꨱꨓ္းꨡꨤꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅꨱဝ္းတꨱမ္ ေသꨀမ္း ေꨡꨣꨳ꨷
တꨰမ္ꨳ / ꨅꨯꨤးသူိဝ္ꨟꨤꨓ္