သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး: ꨕြမ္ꨵꨀꨓ္္ꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ( Please make of Shan relatives union ) Blogger Widgets

Wednesday, August 10, 2011

ꨕြမ္ꨵꨀꨓ္္ꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ( Please make of Shan relatives union )


>
ꨁꨣꨳꨟဝ္းယူိင္းꨡꨤꨓ္းထုိင္ ꨀြပ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨁူိဝ္းတꨯးꨟဝ္း ယင္းပꨯꨲေမꨣꨕြမ္ꨵသꨱင္ပꨱင္းပꨤꨀ္ꨲꨀꨓ္ꨓꨯꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨅင္ꨲလꨯꨳ တꨰမ္ꨳဝြꨀ္းꨡြꨓ္ꨲေသ ꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ေမꨣꨕြမ္ꨵꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ သင္ဝꨣꨳယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ဝြꨀ္းꨡြꨓ္ꨲꨀဝ္ꨁꨣꨳေသ ပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္ꨵꨁူိဝ္းတꨯးꨟဝ္း ေမꨣꨕြမ္ꨵꨀꨓ္ꨅုိင္ လꨯꨳဝꨣꨳပꨱꨓ္ ꨀုင္ꨲမုꨓ္ေꨀးꨅူး ၾꨕꨣး၊ ၾတꨣး၊ သင္ꨲꨁꨣꨲ ꨡူꨳꨬမꨳမꨣꨲတꨣꨲꨁꨣꨳ ေသꨡမ္ꨲꨀꨣး ꨟူမ္ꨳပꨣး ၾသꨣꨲꨁူးသြꨓ္ꨁꨣꨳတင္းမူတ္းေꨡꨣꨳ။ သင္ဝꨣꨳယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ဝြꨀ္းꨡြꨓ္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳေသ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵ ꨅူိဝ္းꨅꨣꨵꨡꨓ္လꨯꨳမꨣးေလꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ တီꨳꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္တူိဝ္ꨵသ္ꨮꨲꨅ္ꨮ၊ ꨡမ္ꨲလီထြမ္ꨲꨁဝ္ꨳꨟူသူꨅဝ္ꨳꨅုိင္ ꨓꨓ္ꨵပꨱꨓ္တꨤင္းꨕိတ္းꨀဝ္ꨁꨣꨳ၊ ပꨱꨓ္တꨤင္ꨳယူပ္ꨳယြမ္းꨁꨣꨳꨓꨯ ꨁꨣꨳယြꨓ္းꨟꨮ္ꨳသူꨅဝ္ꨳꨟူꨵပြင္ꨲꨅ္ꨮပꨓ္ ꨀဝ္ꨁꨣꨳေသ ꨀမ္း ေꨡꨣꨳ꨷
                                                                                       ꨓပ္ꨵယမ္ထုိင္ယူꨲ꨷
                                                                                               ꨅꨯꨤးသူိဝ္ꨟꨤꨓ္

No comments:

Post a Comment