သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး: ယြꨓ္းသင္သꨤဝ္တꨯး (To Tai Girls) Blogger Widgets

Thursday, April 26, 2012

ယြꨓ္းသင္သꨤဝ္တꨯး (To Tai Girls)


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ဝြꨀ္းပုꨀ္ꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ယြꨓ္းတꨰမ္ꨳꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳထုိင္ သꨤဝ္တꨯးꨟဝ္းꨅူိဝ္းꨡꨓ္ လုိမ္းထုင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ၊ ꨡမ္ꨲ ꨟꨓ္ပꨣးမꨤဝ္ꨲတꨯးꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ꨷။
တꨰမ္ꨳ- ꨅꨯꨤးသူိဝ္ꨟꨤꨓ္

No comments:

Post a Comment