သꨓ္လꨯြမြꨀ္ꨲꨀြꨓ္တꨯး: ပြင္ꨲꨅ္ꨮꨬလꨳယိင္း( Please understand for me ) Blogger Widgets

Thursday, April 26, 2012

ပြင္ꨲꨅ္ꨮꨬလꨳယိင္း( Please understand for me )


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵꨁꨣꨳ ဝြꨀ္းပုꨀ္ꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း တꨰမ္ꨳဝꨯꨵ တꨣꨲꨀူꨓ္းꨡꨓ္ ေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းသုိꨀ္း ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳꨕူꨳယိင္းꨁဝ္ ပြင္ꨲꨅ္ꨮꨓူိဝ္ ေꨀꨣꨵꨡꨓ္ꨟꨀ္ꨵꨅူိဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨓꨯꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅင္ꨲတꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ꨷
တꨰမ္ꨳ-ꨅꨯꨤးသူိဝ္ꨟꨤꨓ္

No comments:

Post a Comment